Treści programowe przedmiotów na licencjacie Ratownictwa Medycznego

Anatomia

Ogólna budowa ciała człowieka. Budowa układu: ruchu, krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, limfatycznego, dokrewnego. Budowa narządów zmysłów. Elementy anatomii topograficznej i klinicznej.

Fizjologia  z elementami fizjologii klinicznej

Homeostaza organizmu i jej mechanizmy. Prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów człowieka. Fizjologia zmysłów. Fizjologia rozrodu. Nadrzędna rola układu nerwowego i dokrewnego. Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu. Mechanizmy transportu błonowego. Fizjologia zmysłów. Funkcje krwi i odporność. 

Biologia i mikrobiologia

Budowa i morfologia komórki bakteryjnej, wirusowej. Charakterystyka wybranych wirusów, grzybów i pasożytów. Wybrane  zagadnienia z immunologii. Charakterystyka i znaczenie kliniczne prątków. Podstawowe techniki mikrobiologiczne. Pobieranie materiałów do badań. Charakterystyka bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych. Higiena rąk. Dezynfekcja, sterylizacja i antyseptyka. Zagrożenia drobnoustrojowe w pracy ratownika medycznego. Zakażenia szpitalne. Zasady BHP obowiązujące  w Pracowni Mikrobiologicznej.

Biofizyka

Własności biomechaniczne tkanek. Fale mechaniczne i dźwiękowe. Parametry termodynamiczne organizmu. Budowa i funkcje błon biologicznych. Mechanizmy transportu substancji  i ciepła. 
Dynamika przepływów w układzie krążenia, opór naczyniowy fale tętna, praca i moc serca. Przewodnictwo elektryczne. Przepływ prądu w komórkach i tkankach oraz organizmie. Model elektryczny komórki. Potencjały membranowe. Promieniowanie i jego wpływ na organizm. Momenty sił i  przykłady dźwigni w organizmie. Ciśnienia stosowane w medycynie i  ich jednostki.

Biochemia z elementami chemii

Rodzaje związków chemicznych, reakcje biochemiczne. Biokataliza i enzymy. Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych. Rola koenzymów i metali w katalizie enzymatycznej. Podstawowe szlaki
metaboliczne. Odczytywanie informacji genetycznej. RNA i DNA. Translacja i kod genetyczny. Biosynteza i aktywowanie białek.

Farmakologia z toksykologią

Podstawowe pojęcia z zakresu farmakologii. Podstawy farmakodynamiki. Mechanizm działania substancji leczniczych. Schemat LADME. Zjawisko interakcji leków. Podstawy farmakokinetyki. Czynniki wpływające na dawkowanie leków.  Klasyfikacje leków: (ATC, OTC, Rp); wykazy leków A,B, i N. Leczenie bólu (leki p/bólowe, p/gorączkowe, p/zapalne; opioidowe leki p/bólowe). Środki znieczulające miejscowo i ogólnie. Glikokortykosteroidy; leki p/alergiczne; zestaw p/wstrząsowy. Leki działające miejscowo (rozgrzewające, chłodzące, keratolityczne, odkażające oraz wyjaławiające). Leki działające na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe. Leki stosowane w wybranych dolegliwościach przewodu pokarmowego,  układu oddechowego, sercowo- naczyniowego.

Informatyka i biostatystyka

Podstawowe pojęcia z zakresu statystyki. Populacja a próba. Dobór próby. Cechy statystyczne i ich rodzaje. Rozkład cechy statystycznej Opis statystyczny - dobór, wyznaczanie  i interpretowanie miar statystycznych, graficzna prezentacja danych stosownie do ich rodzaju i użytej skali pomiarowej. Ocena normalności rozkładu metodami graficznymi oraz za pomocą formalnych testów statystycznych. Wyznaczanie wartości estymatorów punktowych i przedziałowych,. Testowanie hipotez  o parametrach jednej lub dwóch populacji. Analiza wariancji. Wykorzystanie testów nieparametrycznych. Testowanie zgodności  i niezależności. Analiza korelacji i regresji liniowej. Regresja logistyczna.

Patologia

Wprowadzenie do patologii. Zmiany wsteczne i postępowe. Zdrowie i choroba. Czynniki chorobotwórcze. Odczyn zapalny. Patologia ogólna układu krążenia, oddechowego, pokarmowego sercowo-naczyniowego. Patologia rozrostu nowotworowego.  Zaburzenia termoregulacji. Zaburzenia gospodarki wodnej  i elektrolitowej. 

Socjologia medycyny

Rozwój socjologii medycyny. Socjologia jako nauka. Stres społeczny. Społeczne problemy śmierci i umierania. Pojęcie jakości życia w medycynie. Socjalizacja a zachowania w zdrowiu  i chorobie. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Modele opieki szpitalnej. Zjawisko przemocy. Socjomedyczne wskaźniki stanu zdrowia. Niepełnosprawność i starzenie się społeczeństwa.

Psychologia

Psychologia ogólna. Człowiek jako istota społeczna. Rozwój człowieka. Rozwój procesów poznawczych. Rozwój moralno- społeczny. Rozwój osobowości. Człowiek w sytuacji choroby. Rola empatii i modele kontaktu.

Dydaktyka medyczna

Teoretyczne podstawy dydaktyki. Systemy dydaktyczne. Proces nauczania-uczenia się. Cele nauczania. Metody nauczania. Tworzenie własnego stylu pedagogicznego. Podstawowe pojęcia dydaktyczne. Cele i treści kształcenia. Istota procesu kształcenia.
Metody i zasady nauczania.

Etyka zawodowa ratownika medycznego

Geneza etyki. Poglądy etyczne. Etyka w świetle poglądów współczesnych etyków. Współczesne problemy natury etycznej.  Kształtowanie etycznej postawy. Etyka w zawodzie ratownika medycznego. 

Prawo medyczne

Akty prawne regulujące działalność ochrony zdrowia w Polsce. 
Prawa pacjenta. Działalność Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o akty prawne. Obowiązujące ustawodawstwo polskie z zakresu prawa medycznego.

Zdrowie publiczne

Uwarunkowania zdrowia człowieka. Wybrane problemy epidemiologii. Stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej. Szpitalnictwo, lecznictwo sanatoryjne  i psychiatryczne. Zagadnienia ratownictwa medycznego. Problematyka opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem  w wieku poprodukcyjnym. Problemy Państwowej Inspekcji

Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie i marketing w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie zespołem. Prawo zamówień publicznych.  Ekonomika ochrony zdrowia.  Rachunkowość w podmiotach ochrony zdrowia. Negocjacje i komunikacja interpersonalna w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia.

Badania naukowe w ratownictwie medycznym

Rola badań naukowych podejmowanych na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego. Praktyka zawodowa oparta na dowodach naukowych. Piśmiennictwo naukowe z zakresu ratownictwa medycznego oparte na dowodach naukowych. Zastosowanie Evidence-Based Practice i Evidence-Based Medicine.

Język obcy

Zagadnienia występujące w ogólnodostępnych i stosowanych na zajęciach podręcznikach na poziomie B2 (np. uniwersytet, przedmiot studiów, wykształcenia, praca, media, technologie, środowisko, zdrowie, żywienie, sport, czas wolny, edukacja, zakupy, podróżowanie, społeczeństwo, kultura, zjawiska społeczne).

Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego

Plenerowe formy aktywności ruchowej.  Elementy ratownictwa wodnego. Elementy ratownictwa górskiego. Narciarstwo.

Pediatria

Pediatria - medycyna ogólna wieku rozwojowego. Rozwój pediatrii.
Różnice w opiece medycznej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pojęcie pediatrii społecznej. Organizacja i standardy opieki nad uczniem i wychowankiem - przepisy prawne regulujące organizację opieki zdrowotnej i świadczeń medycznych nad uczniami, wychowankami. Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Wybrane problemy zdrowotne w medycynie wieku rozwojowego. Wybrane choroby poszczególnych układów w medycynie wieku rozwojowego. Farmakoterapia w pediatrii. 

Choroby wewnętrzne

Wywiad i badanie fizykalne chorego. NZK. Elektrokardiografia.  Ostra niewydolność oddechowa i ostra niewydolność krążenia. Elementy procedur specjalistycznych w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego. Wstrząs. Śpiączki metaboliczne.
Ostra niewydolność nerek. Zaburzenia równowagi kwasowo- zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej.

 Neurologia

Stany zagrożenia życia w neurologii. Choroby naczyniowe OUN. Napad drgawkowy, padaczka. Zaburzenia przytomności. Stany zapalne OUN. Choroby demielinizacyjne. Choroby zwyrodnieniowe OUN. Inne patologie układu nerwowego. Badanie neurologiczne.

Psychiatria z elementami psychiatrii dziecięcej

Podstawowe pojęcia z psychopatologii. Stres. Zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe. Choroby otępienne. Psychofarmakologia. Psychoterapia. Psychiatria interwencyjna. Stany wymagające natychmiastowej interwencji. Postępowania z osobami  z zaburzeniami psychicznymi. Zasady kontaktu z pacjentem. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego. Ocena czynników psychologicznych i socjologicznych. Czynniki  dekompensacji. Zasady psychoterapii wspomagającej. Badanie i kontakt  z pacjentem agresywnym. Samobójstwa - postępowanie z pacjentem

Choroby zakaźne i tropikalne

Choroby bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze. Zakażenia szpitalne. Najczęstsze choroby zakaźne wieku dziecięcego. Środki ochrony osobistej ratownika medycznego. 

Kardiologia

Mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia  w kardiologii. Choroby sercowo-naczyniowe. Elektrokardiografia. Ultrasonografia.  Elektrostymulacja, kardiowersja, pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa, kontrapulsacja wewnątrzaortalna. Dializa, sztuczna wentylacja i formy krążenia pozaustrojowego. Wady wrodzone i choroby uwarunkowane genetycznie. Schorzenia i wady układu sercowo-naczyniowego.  

Medycyna katastrof

miejsca zdarzenia. TRIAGE. Zastosowanie medycznych czynności ratunkowych. Prowadzenie akcji ratowniczej. Współpraca z innymi służbami.

Farmakologia i toksykologia kliniczna

Podstawy farmakoterapii pediatrycznej. Podstawy farmakoterapii geriatrycznej. Farmakoterapia w przebiegu ciąży oraz podczas laktacji. Zmiany działania leków wynikające z zaburzeń farmakokinetyki w przebiegu wybranych chorób. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego. Farmakogenetyka  i farmakogenomika. Pharmacovigilance. Chronofarmakologia. Terapia monitorowana. Racjonalna antybiotykoterapia.
Farmakoterapia bólu. Bezpieczeństwo chemiczne (REACH). Proces diagnostyczny w toksykologii klinicznej. Rozpoznanie zatrucia ostrego i przewlekłego. Badania toksykologiczne. Zespoły specyficznych objawów klinicznych (toksydromy) i uszkodzenia narządowe: zespół cholinergiczny, cholinolityczny (antycholinergiczny), serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny, hipertermia złośliwa, polekowe uszkodzenia wątroby, rabdomioliza. Toksykologia szczegółowa wybranych grup leków,

Podstawowe zabiegi medyczne

Desmurgia, opatrywanie ran. Parametry życiowe. Wykonywanie wybranych zabiegów na przewodzie pokarmowym. Procedury podawania leków różnymi drogami.  Kaniulacja żył obwodowych  w tym żyły szyjnej zewnętrznej. Zasady, metody i techniki pobierania materiału do badań laboratoryjnych. Oznaczenie glikemii. Procedury cewnikowania pęcherza moczowego. Zasady, metody i techniki wykonywania wybranych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych. 

Techniki zabiegów medycznych

Techniki zabiegów medycznych wykonywanych samodzielnie przez ratownika medycznego.  Toaleta dróg oddechowych. Obsługa.

Medycyna ratunkowa

Badanie fizykalne. Wdrażanie odpowiedniego postępowanie w celu ratowania zdrowia i życia. Sprzętem niezbędnym do podtrzymywania podstawowych parametrów życiowych dostępnych w ZRM, SOR, CU, IP. Zabezpieczenie drożność dróg oddechowych metodami przyrządowymi oraz bez przyrządowo. Elektroterapia (defibrylacją, elektrostymulacja, kardiowersja). Farmakoterapia  w  medycynie ratunkowej.

REKRUTACJA ON-LINE

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony