Komunikat nr 16
R E K T O R A
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka
z dnia 3 marca 2022 r.

Szanowni Studenci, Nauczyciele akademiccy, Pracownicy administracji!

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w II semestrze roku akademickiego 2021/2022, poniżej przedstawiam wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych:

Od 5 marca do 3 lipca br. Warszawska Uczelnia Medyczna powraca do hybrydowego trybu funkcjonowania. Uczelnia będzie realizować wszystkie swoje zadania dydaktyczne  stacjonarnie w siedzibie uczelni oraz  online wykorzystując narzędzia do komunikacji elektronicznej (platforma zdalnego kształcenia MOODLE i MS Teams).

I. Ogólne zasady działalności Uczelni

 1. Uczelnia w swojej działalności stosuje ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, w tym wprowadzone przepisami obowiązującego prawa
 2. Określone w przepisach prawa limity osób uczestniczących w spotkaniach  w pomieszczeniach lub zgromadzeniach na otwartym terenie nie dotyczą: 
  1. zajęć prowadzonych w ramach działalności dydaktycznej Uczelni; 
  2. spotkań i narad statutowych gremiów Uczelni, w tym w szczególności posiedzeń organów Uczelni (Senat); 
  3. spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych, w których biorą udział członkowie wspólnoty Uczelni; 
  4. statutowych uroczystości uczelnianych.

II. Kształcenie studentów i sprawy studenckie

Od 05 marca 2022 roku  kształcenie na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, odbywają się w systemie hybrydowym na terenie Uczelni. 

 1. Harmonogramu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów stacjonarnych: DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA (pierwszego  stopnia) przedstawia się następująco:
  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru letniego - 21.02.2022 r.
  2. Ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru letniego - 20.06.2022 r.
  3. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim- 21 ÷ 30.06.2022 r.    
  4. Sesja poprawkowa  po semestrze letnim - 19 ÷ 22.09.2022 r.
 2. Harmonogramu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów stacjonarnych: PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE: (pierwszego stopnia) przedstawia się następująco:
  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru letniego - 05.02.2022 r.  
  2. Ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru letniego - 03.07.2022 r. 
  3. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim - 02 ÷ 03.07.2022 r.
  4. Sesja poprawkowa po semestrze letnim - 17 ÷ 18.09.2022 r.
 3. Harmonogramu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów niestacjonarnych: ADMINISTRACJA, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA (pierwszego i drugiego stopnia) przedstawia się następująco:
  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru letniego - 05.02.2022 r.
  2. Ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru letniego - 26.06.2022 r. 
  3. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim - 02 ÷ 03.07.2022 r.          
  4. Sesja poprawkowa po semestrze letnim - 17 ÷ 18.09.2022 r.
 4. Harmonogramu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów niestacjonarnych: PIELĘGNIARSTWO, POŁOZNICTWO (drugiego stopnia) przedstawia się następująco:
  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru letniego - 05.02.2022 r.  
  2. Ostatni dzień zajęć dydaktycznych semestru letniego - 26.06.2022 r. 
  3. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim - 02 ÷ 03.07.2022 r.          
  4. Sesja poprawkowa po semestrze letnim - 17 ÷ 18.09.2022 r.
 5. Rodzaj zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów stacjonarnych: DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA (pierwszego stopnia) przedstawiony został w załączniku nr 1.
 6. Rodzaj zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów stacjonarnych: PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE: (pierwszego stopnia) przedstawiony został w  załączniku nr 2.
 7. Rodzaj zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów niestacjonarnych: ADMINISTRACJA, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA  (pierwszego i drugiego stopnia ) przedstawiony został w  załączniku nr 3.
 8. Rodzaj zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem systemu hybrydowego dla semestru letniego roku akademickiego 2021- 2022 kierunków studiów niestacjonarnych: PIELĘGNIARSTWO, POŁOZNICTWO (drugiego stopnia) przedstawiony został w załączniku nr 3.

III. Regulacje dotyczące ochrony sanitarnej

 1. Wszystkich studentów, wykładowców i pracowników administracji  Uczelni obowiązuje zakaz pojawiania się na terenie WUMed  z objawami chorobowymi, bez względu na ich przyczyny. 
 2. Wszystkich studentów, wykładowców i pracowników administracji  Uczelni oraz interesantów, gości i innych osób, w trakcie przebywania w budynkach Uczelni są zobowiązani do:
  1. stosowania maseczki zakrywającej nos i usta, 
  2. używania środków chemicznych do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów, 
  3. zachowania dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.  
 3. W trakcie zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych: 
  1. z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się,
  2. dla pozostałych osób używanie maseczek ochronnych jest zalecane w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m. 
 4. Ustanawiam następujące inne wyjątki od stosowania maseczek ochronnych: 
  1. przez osoby pracujące pojedynczo w pomieszczeniu; 
  2. w pomieszczeniach, w których wszyscy użytkownicy zostali zaszczepieni albo posiadają ważny Certyfikat Covidowy.
 5. Zobowiązuję pracowników uczelni, studentów do niezwłocznego powiadomienia Uczelni w przypadku:
  1. stwierdzenia zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji, 
  2. o objęciu kwarantanną. 
 6. Informacje, o których mowa  w pkt. 5 należy przekazać drogą mailową lub telefonicznie do Dziekanatu uczelni. Informacja przekazywana  powinna zawierać: 
  1. dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu komórkowego), 
  2. datę ostatniego pobytu na Uczelni, 
  3. w przypadku pozytywnego testu PCR na koronawirusa – datę otrzymania pozytywnego wyniku. 

Zalecam wszystkim studentom i wykładowcom Uczelni śledzenie strony internetowej WUMed oraz poczty elektronicznej, za pomocą których przekazywane będą wszelkie informacje,  a w szczególności dotyczące zmian lub modyfikacji regulacji ujętych w niniejszym Komunikacie. 

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i wprowadzeniu ograniczeń przez władze państwowe, organizacja zajęć będzie mogła ulec zmianie lub aktualizacji, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w pismach Ministra Edukacji i Nauki.

dr Waldemar Dębski, prof. WUMed
R E K T O R
 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 (ad. pkt. nr 5)

 • 07÷10.03.2022 r. – e learning
 • 14÷17.03.2022 r. – uczelnia
 • 21÷24.04.2022 r. – e-learning
 • 28÷31.04.2022 r. – uczelnia
 • 04÷07.04.2022 r. – e-learning
 • 11÷14.04.2022 r. – uczelnia
 • 25÷28.04.2022 r. – e-learning
 • 09÷12.05.2022 r. – uczelnia
 • 16÷19.05.2022 r. – e-learning
 • 23÷26.05.2022 r. – uczelnia
 • 30.05÷02.06.2022 r. – e-learning
 • 06÷09.06.2022 r. – uczelnia
 • 13÷20.06.2022 r. – uczelnia
 • 21÷30.06.2022 r. – sesja egzaminacyjna uczelnia
 • 19÷22.09.2022 r. – sesja poprawkowa uczelnia

Załącznik nr 2 (ad. pkt. nr 6)

 • 05÷06.03.2022 r. – e-learning
 • 19÷20.03.2022 r. – uczelnia
 • 26÷27.03.2022 r. – e-learning
 • 02÷03.04.2022 r. – uczelnia
 • 09÷10.04.2022 r. – e-learning
 • 23÷24.04.2022 r. – uczelnia
 • 07÷08.05.2022 r. – e-learning
 • 14÷15.05.2022 r. – e-learning
 • 21÷22.05.2022 r. – uczelnia
 • 11÷12.06.2022 r. – e-learning
 • 25÷26.06.2022 r. – uczelnia
 • 02÷03.07.2022 r. – zjazd i sesja egzaminacyjna uczelnia
 • 17÷18.09.2022 r. – sesja poprawkowa uczelnia

Załącznik nr 3 (ad. pkt. nr 7 i 8)

 • 05÷06.03.2022 r. – e-learning
 • 19÷20.03.2022 r. – uczelnia
 • 02÷03.04.2022 r. – e-learning
 • 23÷24.04.2022 r. – uczelnia
 • 07÷08.05.2022 r. – e-learning
 • 21÷22.05.2022 r. – uczelnia
 • 11÷12.06.2022 r. – e-learning
 • 25÷26.06.2022 r. – uczelnia
 • 02÷03.07.2022 r. – sesja egzaminacyjna uczelnia
 • 17÷18.09.2022 r. – sesja poprawkowa uczelnia

UWAGA! Ćwiczenia praktyczne, laboratoria, lektoraty zgodnie z opisem zawartym w sylabusie, realizowane są stacjonarnie czyli w siedzibie uczelni, w pracowniach specjalistycznych i salach dydaktycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i wymogów sanitarnych.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony