Inspektor ochrony danych osobowych
prawnik Erwin Ryter

Polityka prywatności
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

Respektując Pani/Pana prawo do prywatności, w tym osób korzystających z oferty Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (dalej WUMed), kontrahentów WUMed i ich pracowników oraz subskrybentów newslettera, WUMed pragnie zadeklarować, że pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich poufność.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), WUMed  informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w sposób opisany w niniejszej polityce.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w: ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, zwana dalej „Administratorem danych” lub „WUMed”.

Z administratorem danych można kontaktować się w formie telefonicznej pod numerem tel.: 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 35  lub pisemnie na powyższy adres siedziby administratora, ewentualnie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://wumed.edu.pl/kontakt.html.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: tel. 600 499 192, 602 151 170, bądź na adres wskazany w pkt. I z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.

III. PRZYPADKI WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

Dane osobowe mogą być współadministrowane przez WUMed i portale społecznościowe (np. Facebook).

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawa prawna oraz okres, w którym są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe

Podejmowanie działań związanych z profilem działalności WUMed, m. in. w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia, rekrutacji na studia podyplomowe, w celu przeprowadzenia praktyk, zawarcia umowy, a także w celu zapisania na kursy i szkolenia, w celu dostarczenia newslettera, oraz w związku z realizacją wszystkich innych celów, dla których niezbędną przesłanką jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach działalności i oferty WUMed.

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO
Kodeks cywilny

Dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionych okresach, w tym do momentu przedawnienia roszczeń

Podejmowanie działań – zarówno dydaktycznych, formalno – prawnych, jak i marketingowych - wobec studentów i słuchaczy, uczestników szkoleń, kursów oraz innych form edukacji znajdujących się w ofercie WUMed

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO
Kodeks cywilny

Akty prawne regulujące funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce, m. in. Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionych okresach, w tym do momentu przedawnienia roszczeń

Podejmowanie działań związanych z rekrutacją kandydatów do pracy i zatrudnieniem pracowników oraz współpracowników, w tym zawierania umów w ramach B2B przez WUMed

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami (np. archiwizowanie dokumentów z zakresu prawa pracy, zawartych umów itp.)

Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników i współpracowników)

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO (dot. pracowników i innych osób zatrudnionych)

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Kodeks cywilny

Kodeks pracy

Dane kandydatów do pracy są przetwarzane do 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne w zakresie objętym  tą zgodą

Dane pracowników i osób współpracujących, w tym w ramach B2B są przetwarzane w terminach zgodnych z obowiązującym prawem

Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń

Prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie siedziby WUMed celem sprawowania kontroli dostępu dla osób przebywających w siedzibie WUMed w celu poprawy bezpieczeństwa przebywających tam osób, pracowników i ochrony mienia oraz w celu zachowania tajemnicy informacji

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kodeks cywilny

Kodeks pracy – art. 22² k. p.

Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas dane są przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
(pełna informacja dostępna jest w klauzuli dotyczącej zasad przetwarzania danych za pomocą monitoringu wizyjnego)

Podejmowanie kontaktu z klientami/pracownikami i współpracownikami klientów i kontrahentów wskutek działań podjętych celem zawarcia umowy lub jej realizacji

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO

Kodeks cywilny

Dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionych okresach, w tym do momentu przedawnienia roszczeń

Rozpowszechnianie lub wykorzystanie wizerunku pracownika/współpracownika/studenta/słuchacza/ innych osób na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 lit a RODO

Kodeks cywilny

Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody

Dochodzenie i obrona roszczeń, w tym przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników/współpracowników w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kodeks cywilny

Dane są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podejmowanie kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Dane są przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook (dane są wówczas współadministrowane przez WUMed i Facebook), w tym komunikator Messenger oraz inne komunikatory, jak również prowadzenie innych działań marketingowych i promujących działalność WUMed

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kodeks cywilny

Dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionych okresach, w tym do momentu wniesienia sprzeciwu

Przetwarzanie danych w ramach profilu WUMed na portalach społecznościowych (np. Facebook)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kodeks cywilny

Dane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie rozliczeń księgowych i rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kodeks cywilny

Ustawa o z dnia 24.09.1994 r. o rachunkowości

Dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (generalnie jest to 5 lat obrachunkowych, a zatem przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego)

Prowadzenie statystyk

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej

Dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionych okresach

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi WUMed, w tym prowadzenie działań marketingowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Dane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń

Przetwarzanie plików cookies w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony www WUMed. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyskuje zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika.

Art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

Dane są przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji „Zmień zgody ciasteczek”, bądź innej podobnie brzmiącej

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

dministrator danych przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie kategorii niezbędnych do realizacji oferowanych usług w związku z podejmowaną działalnością. Przetwarzanie danych dotyczy przede wszystkim danych zwykłych. W określonych sytuacjach mogą być przetwarzane tzw. dane biometryczne (np. wizerunek, zdjęcia określonych części ciała), bądź dane szczególnego rodzaju (np. w przypadku zatrudnienia pracowników – dane o stanie zdrowia).

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:

 1. Podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi kadrowe/płacowe/prawne/informatyczne/ochrony osób i mienia lub inne – na podstawie umów cywilnych i umów powierzania przetwarzania danych.
 2. Podmioty, z którymi została zawarta umowa o współadministrowaniu.
 3. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, a także banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
 5. Internetowe portale rekrutacyjne w sytuacji pozyskiwania danych kandydatów do pracy.
 6. Wszelkie inne podmioty, którym dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY.

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez podwykonawców WUMed przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, WUMed może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza ten obszar. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. WUMed współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/ Ma Pani/Pan prawo uzyskania dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz dowiedzenia się w jakich w miejscach są udostępniane.

VIII. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. IV celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, w którym terminy przechowywania dokumentów okażą się dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, zastosowanie znajdą wówczas dłuższe terminy.

IX. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator danych zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, mianowicie:

1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a przepisy prawa nie nakazują dalszego ich przechowywania,
 2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła zasadny sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 3. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. Dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. Dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
 2. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W zakresie, w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie odbywa się na podstawie tej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto w sytuacji przetwarzania danych osobowych przez administratora danych na podstawie przepisów prawa, a nie wyrażonej zgody, ewentualne cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Można z niego skorzystać jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

X. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W przypadku pobierania zgody przez administratora danych na przetwarzanie Pani/Pana danych (gdy przetwarzanie danych jest możliwe na podstawie zgody np. na potrzeby wysyłania informacji o wydarzeniach, dodatkowych ofertach itp.) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w celu skorzystania z oferty administratora i następnie zawarcia umowy lub wzięcia udziału np. w procesach rekrutacyjnych, podanie danych osobowych jest niezbędne, gdyż odmowa podania danych będzie równoznaczna z brakiem możliwości realizacji danej usługi.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony