Praktyki - Informatyka

WUMed | praktyki na informatyceCEL PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Podstawowym celem praktyki studenckiej jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką zawodową oraz umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń, wiedzy i informacji, które będą pomocne w realizowaniu treści kształcenia i nabycia umiejętności praktycznych.

Praktyka studencka ma kształtować podmiotowość i aktywność indywidualną studentów oraz rozwijać umiejętności współpracy.

Celem praktyki jest również weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów, jak również zapoznanie Studentów z wymaganiami przyszłych pracodawców, zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej. Zapoznanie Studentów z zastosowaniem systemów informatycznych, obsługą i zasadami konserwacji sprzętu informatycznego.

Praktyka zawodowa stanowi uzupełnienie programu kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności praktycznych odpowiadających treściom programu studiów inżynierskich profil praktyczny.

Do celów praktyki zawodowej należy w szczególności:

 • przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu,
 • poznanie zakładów pracy (przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów) oraz
 • zaznajomienie się z różnymi warsztatami pracy,
 • zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu
 • obowiązków zawodowych,
 • poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz
 • rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych,
 • kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy, odpowiadających
 • współczesnym tendencjom w gospodarce, administracji, nauce i kulturze,
 • praktyczne zastosowanie zdobytej w Uczelni wiedzy merytorycznej i umiejętności
 • zawodowych,
 • kształtowanie kreatywności i innowacyjności studenta.

Student realizuje praktyki zawodowe zgodnie z Programem praktyki pod kierunkiem Opiekuna/ Mentora tj. osoby wyznaczonej przez zakład pracy lub instytucję, w której odbywa praktykę. Program praktyki obejmuje w szczególności:

 • Rozpoznanie wymagania pracodawców w zakresie pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki, zna zasady funkcjonowania firmy.
 • Zrealizowanie zadania  prace za pomocą narzędzi informatycznych.
 • Samodzielnie poprowadzenie  koncepcję rozwiązania problemów technicznych.
 • Opracowanie i omówienie uzyskanych  wyniki zleconych,
 • Identyfikowanie zagrożenia występujące w zakładzie związane ze środowiskiem pracy, w tym z zakresu BHP i zna regulacje oraz sposoby zapobiegania im.
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej
 • Określenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,
 • Zorganizowanie  własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji,
 • Dobranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań,
 • Testowanie i diagnozować sprzęt komputerowy,
 • Posłużenie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • Zebranie dane dla systemów przetwarzania informacji,
 • Przedstawienie i  zweryfikowanie oraz  przetworzone dane w sposób graficzny posługując się programami użytkowymi,
 • Zorganizowanie i wykonanie pracy w zakresie usług informatycznych dla użytkowników lub zleceniodawców z własnego zakładu lub spoza przedsiębiorstwa,
 • Administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji w    przedsiębiorstwie informatycznym,
 • Korzystanie  z zasobów Internetu i poczty elektronicznej
 • Obsłużeni  lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę,
 • Wykorzystywanie multimedialne technologie informacyjne,
 • Wykorzystywanie w praktyce programowanie stron WWW.

Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk pełni powołany przez Rektora Uczelni - Koordynator Praktyk Zawodowych.

Studenci kierunku Informatyka mogą odbywać praktyki zawodowe w następujących instytucjach:

 • przedsiębiorstwa informatyczne lub też firm czy instytucje posiadające Wydziały o takim profilu,
 • przedsiębiorstwa/instytucje, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna np. w zakresie instalowania, uruchamiania i prowadzenia OS czy baz danych i systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań,
 • podmioty gospodarcze, urzędy i instytucje posiadające rozbudowane sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • miejsca, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna w zakresie tworzenia układów pomiarowych i sterujących opartych o nowoczesne rozwiązania z zastosowaniem mikroprocesorów, obsługi i tworzenia systemów multimedialnych,
 • laboratoriach uczelni w przypadkach, gdy realizowana praca dyplomowa wymaga skorzystania ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dostępnego jedynie w szkole o różnym profilu kształcenia

Przewidziana programem kształcenia praktyka zawodowa może odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości mógłby pracować informatyk.

EFEKTY UCZENIA SIĘ UZYSKANE POPRZEZ REALIZACJĘ PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 • student ma świadomość konieczności pracy zgodnie z zasadami BHP,
 • student zna strukturę organizacyjną i zadania wykonywane przez instytucję,
 • student posiada umiejętności pracy w zespole,
 • student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu,
 • student potrafi wykonywać polecenia przełożonych,
 • student posiada umiejętność wykonywania pracy zgodnie z wyznaczonym
 • harmonogramem,
 • student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia technologiczne
 • i informatyczne celem realizacji zadań,
 • student potrafi rozwiązywać problemy (zadania), wykorzystując różne metody i źródła,
 • w szczególności wyszukuje informacje i dokonuje ich selekcji pod kątem przydatności
 • w zakresie rozwiązania problemu,
 • student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac,
 • student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych.

ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Możliwe są dwie formy odbywania praktyki:

 •  student podejmuje pracę w podmiocie gospodarczym (umowa o pracę, umowa- zlecenie, umowa o dzieło) i praca może być zaliczona za praktykę zawodową,
 • student odbywa bezpłatną praktykę zawodową na podstawie porozumienia (zwanego umową/porozumieniem/wolontariatem) pomiędzy Uczelnią a pracodawcą.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA W RAMACH PRAKTYKI

W zakresie wiedzy Student:

 • zna przepisy i zasady regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa/instytucji, w którym odbywana jest praktyka;
 • zna rozwiązania dotyczące tworzenia programowania, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, baz danych, oraz bezpieczeństwa systemów komputerowych występujące w przedsiębiorstwie/instytucji –miejscu odbywania praktyki;
 • zna i rozumie wybrane procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń i systemów komputerowych występujących w przedsiębiorstwie/instytucji w których odbywa się praktyka;
 • zna zasady administrowania baz danych, w przedsiębiorstwie/instytucji w której odbywa się praktyka;
 • zna rozwiązania dotyczące technologii internetowych w przedsiębiorstwie/instytucji, w których odbywa się praktyka.

W zakresie umiejętności Student:

 • potrafi przygotować stanowisko pracy;
 • potrafi zastosować w praktyce uzyskaną wiedzę teoretyczną a zdobyte umiejętności praktyczne wykorzystać do wdrożenia prostych rozwiązań informatycznych o charakterze inżynierskim;
 • potrafi obserwować, oraz czynnie brać udział w codziennych pracach wykonywanych przez specjalistów z zakresu informatyki;
 • potrafi pracować indywidualnie i w zespole wykonując zadania związane z realizacją celów, umie oszacować czas potrzebny do realizacji zleconego zadania.

W zakresie kompetencji społecznych Student:

 • wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji działań zespołowych;
 • rozumie potrzebę uznawania roli wiedzy w rozwoju zawodowym i osobistym.

RAMOWY WYMIAR PRAKTYK

Nazwa przedmiotu wymiar I ROK II ROK III ROK IV ROK
SEM. I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM. VI SEM.
VII
Praktyka zawodowa 120   120          
Praktyka zawodowa       200        
Praktyka zawodowa         120      
Praktyka zawodowa           120    
Praktyka zawodowa             200  
RAZEM 980 godzin

Praktyka zawodowa: (po 1 semestrze 120 h, po 2 semestrze 200 h, po 3 semestrze 120 h, po 4 semestrze 200 h, po 5 semestrze 120 h, po 6 semestrze 200 h) = łącznie 980h;

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony