Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Składanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków studentów reguluje część IV Zarządzenia nr 3 Rektora z 5 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Warszawskiej Uczelni Medycznej. Procedura jest następująca:

I.

 1. Studentowi przysługuje prawo do składania skarg i wniosków w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną studenta oraz w innych kwestiach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących studentów.
 2. Organem jednoosobowym lub osobami uprawnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów w zakresie swoich kompetencji są odpowiednio:
  1. Rektor;
  2. Prorektorzy;
  3. Dziekani (dyrektorzy Instytutów) - jeśli stanowiska przewiduje regulamin organizacyjny Uczelni.
 3. Studenci składają skargi i wnioski odpowiednio w Biurze Rektora, sekretariatach  prorektorów lub dziekanacie właściwym dla kierunku studiów.
 4. Pracownicy przyjmujący zgłoszenia są odpowiedzialni za ich ewidencję i przestrzegania terminów załatwiania. Rejestr skarg i wniosków obejmuje numer sprawy, istotę sprawy, podjęte działania.
 5. Skargi, wnioski i zgłoszenia sytuacji konfliktowych powinny być szczegółowo uzasadnione. W przypadku wątpliwości co do ich treści lub konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień wzywa się studenta w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi lub wniosku. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
II.
 1. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie albo nienależyte wykonanie zadań przez właściwe jednostki lub pracowników, naruszenie interesów studentów, a także przewlekle załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku może być postulat dotyczący ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy w jednostkach uczelni, doskonalenia jakości kształcenia, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności akademickiej a także sytuacja konfliktowa, gdy występują różnice pomiędzy interesami poszczególnych podmiotów.
 3. Studenci powinni kierować skargi  w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem opiekuna roku, samorządu studenckiego, także korespondencyjnie, w tym elektronicznie.
 4. Wnioski studenci mogą składać indywidualnie lub grupowo lub za pośrednictwem przedstawicieli samorządu studentów, bezpośrednio lub korespondencyjnie, w tym elektronicznie.
III.
 1. Skarga lub wniosek powinny być podpisane przez studenta lub studentów. W przypadku spraw grupowych podpis może złożyć upoważniony przedstawiciel grupy studentów.
 2. Skargi i wnioski o charakterze anonimowym pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu. W tym przypadku, osoba przyjmująca zgłoszenie jest obowiązana sporządzić protokół, który podpisuje student wnoszący skargę lub wniosek oraz pracownik przyjmujący.
 4. W protokole należy zamieścić: datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko studenta, kierunek studiów, rok, oraz opis sprawy zgłoszonej przez studenta.
IV.
 1. Skargę lub wniosek należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki.
 2. Organ jednoosobowy lub osoby uprawnione do rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w §7 ust. 2 informują studenta w ciągu miesiąca od momentu złożenia skargi lub wniosku o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku w formie pisemnej.
 3. W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia się studenta wnoszącego skargę lub wniosek podając mu przyczynę zaistniałej zwłoki oraz wskazuje nowy termin rozpatrzenia sprawy.
V.
 1. Pisemne skargi lub wnioski studentów oraz notatki służbowe sporządzone ze skarg lub wniosków ustnych są przechowywane w teczce studenta, który wniósł skargę lub wniosek.
 2. W przypadku niesatysfakcjonującego rozpatrzenia skargi, wniosku lub sytuacji konfliktowej, student ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Rektor i osoby uprawnione do rozpatrywania skarg i wniosków obowiązane są wyznaczyć i ogłosić na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej terminy przyjęć studentów w sprawie składania skarg i wniosków określając dni tygodnia i godziny.
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony