Statut WUMED

WUMed | Statut uczelni
S T A T U T

WARSZAWSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ
im. Tadeusza Koźluka

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (używająca skrótu WUMed), jest niepubliczną uczelnią zawodową o profilu praktycznym i jest wpisana do Ewidencji uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „1”.
 2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwanej dalej ustawą oraz niniejszego statutu.

§ 2

Uczelnia posiada osobowość prawną.

§ 3

Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie zwany dalej ministrem oraz założyciel w zakresie przewidzianym w ustawie i statucie uczelni.

§ 4

 1. Założycielem uczelni jest Fundacja Nowe Horyzonty.
 2. Do zadań założyciela należy:
  1. wyrażanie opinii w sprawie rocznego planu rzeczowo - finansowego;
  2. wyrażanie opinii w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości uczelni;
  3. wyrażanie opinii w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej rozpoczęciu i likwidacji;
  4. wyrażanie opinii w sprawie zaciągania pożyczek i zobowiązań finansowych;
  5. wyrażanie zgody na wybór i odwołanie rektora przez senat uczelni oraz ustalanie jego wynagrodzenia;
  6. wyrażenie zgody na utworzenie z innymi uczelniami wyższymi międzyuczelnianych jednostek organizacyjnych;
  7. wnioskowanie w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Senatu
  8. po wyrażeniu opinii przez senat podejmowanie decyzji o likwidacji uczelni i prowadzenie jej likwidacji;
  9. po zakończeniu likwidacji uczelni przejęcie na własność jej majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
 3. W przypadku bezskutecznego upływu 30 dni wymóg zasięgnięcia opinii przez założyciela w sprawach wymienionych w §4 pkt. 4 uważa się za spełniony.
 4. W zakresie swych kompetencji założyciel wydaje decyzje.

§ 5

 1. Podstawowe zadania uczelni określa ustawa.
 2. Uczelnia realizuje swoje zadania poprzez:
  1. prowadzenie studiów wyższych o profilu zawodowym, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  2. prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i specjalizacyjnych;
  3. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za polskie państwo, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.
 3. Studia wyższe o których mowa w pkt. 2 są prowadzone na kierunkach, poziomie i profilu określonych w decyzjach ministra, na podstawie programów studiów ustalanych przez Senat lub rady jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie na danym kierunku studiów.

§ 6

Uczelnia może współpracować z innymi uczelniami wyższymi, instytucjami i organizacjami naukowymi, organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, fundacjami i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

Rozdział 2
ORGANIZACJA UCZELNI

§ 7

 1. Jednostkami organizacyjnymi uczelni prowadzącymi kształcenie mogą być: kierowany przez dziekana wydział lub kierowany przez dyrektora instytut i kierowane przez kierownika studia międzywydziałowe/ międzyinstytutowe. W przypadku rezygnacji z tworzenia struktur wydziałowych lub instytutowych ich zadania spełnia Senat.
 2. W ramach wydziału i instytutu lub niezależnie od tych jednostek mogą być tworzone przez rektora katedry i zakłady oraz powoływani kierownicy.
 3. W uczelni mogą być także tworzone jednostki organizacyjne zajmujące się obsługą studentów, sprawami kadrowymi, administracyjnymi lub ekonomicznymi i inne jednostki organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania uczelni, których zadania określone są w regulaminie organizacyjnym nadanym przez rektora.
 4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 tworzy, przekształca i likwiduje rektor.
 5. Uczelnia może tworzyć z innymi uczelniami wyższymi za zgodą założyciela jednostki międzyuczelniane.

§ 8

 1. Uczelnia zapewnia warunki, w tym infrastrukturę niezbędne do realizacji jej zadań.
 2. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka, gromadząca, opracowująca i udostępniająca zbiory oraz prowadząca informację naukową.
 3. Z biblioteki mogą korzystać nieodpłatnie studenci, uczestnicy prowadzonych przez uczelnię studiów podyplomowych, kursów dokształcających i specjalizacyjnych.
 4. Szczegółowe zasady działania biblioteki oraz jej organizację ustala rektor.
 5. Uczelnia może przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tego systemu, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 6. W uczelni działa archiwum.

Rozdział 3
ORGANY I FUNKCJE KIEROWNICZE UCZELNI

§ 9

 1. Organami uczelni są rektor i senat.
 2. Rektor wydaje zarządzenia, a senat podejmuje uchwały.
 3. Oryginały decyzji oraz zarządzeń i uchwał, o których mowa w pkt. 2 oraz w § 4 pkt. 4 przechowywane są w kancelarii i archiwum a ich kopie przekazywane osobom pełniącym funkcje kierownicze i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 10

 1. Rektora wybiera i odwołuje senat, po wyrażeniu zgody przez założyciela.
 2. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie.
 3. Kandydatów na stanowisko rektora mogą wskazywać członkowie Senatu.
 4. Rektor może być powołany na czas nieokreślony lub na czteroletnią kadencję.

§ 11

 1. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, a w szczególności:
  1. reprezentowanie uczelni;
  2. zarządzenie uczelnią;
  3. przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;
  4. składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  5. powoływanie, odwoływanie po wyrażeniu opinii Senatu prorektorów, kanclerza, dziekanów/dyrektorów instytutów oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
  6. powoływanie i odwoływanie członków Senatu;
  7. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
  8. prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;
  9. tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
  10. prowadzenie gospodarki finansowej uczelni, w tym zaciągania pożyczek i zobowiązań finansowych;
  11. prowadzenie gospodarki nieruchomościami uczelni w tym: nabywanie, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości;
  12. zapewnienia wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.
 2. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną uczelni, podział zadań w ramach tej struktury oraz organizację i zasady działania administracji uczelni.
 3. W przypadku trwałej nieobecności rektora zastępuje go prorektor do którego obowiązków należy nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego.
 4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez rektora służy odwołanie do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 12

 1. Funkcje kierownicze w uczelni pełnią: rektor oraz powoływani i odwoływani przez rektora po wyrażeniu opinii w tej sprawie Senatu - prorektorzy i kanclerz.
 2. Powołana osoba do pełnienia funkcji kierowniczej do której obowiązków należą sprawy studenckie wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim.
 3. Kanclerz opracowuje projekt budżetu i roczny plan rzeczowo-finansowy, podejmuje bieżące decyzje finansowe w zakresie określonym przez rektora, wykonuje zadania zlecone przez rektora oraz nadzoruje pracę kancelarii i archiwum.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji kanclerza i prorektorów określa rektor.
 5. Osoby pełniące funkcje kierownicze posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i są zatrudnione w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, a dla rektora i prorektorów Uczelnia jest także podstawowym miejscem pracy.

§ 13

 1. Dziekana lub dyrektora instytutu oraz prodziekana/zastępcę dyrektora instytutu powołuje i odwołuje rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Dziekan/dyrektor instytutu kieruje wydziałem/instytutem i reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan/dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników
  i studentów wydziału/instytutu.
 3. Do kompetencji dziekana/dyrektora instytutu należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością wydziału/instytutu;
  2. organizowanie zajęć dydaktycznych, dbanie o jakość procesu kształcenia;
  3. reprezentowanie wydziału/instytutu w senacie oraz przed innymi organami uczelni;
  4. podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach ustawy oraz regulaminie organizacyjnym uczelni, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 4. Dziekanem/dyrektorem instytutu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, uczelnia jest dla niej podstawowym miejscem pracy.
 5. Prodziekanem/zastępcą dyrektora może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, uczelnia jest dla niej podstawowym miejscem pracy.
 6. Zakres obowiązków prodziekanów  i zastępców dyrektora instytutu określa dziekan/dyrektor instytutu.

§ 14

 1. Członków senatu powołuje i odwołuje rektor.
 2. W skład senatu wchodzą:
  1. rektor jako przewodniczący;
  2. prorektorzy;
  3. kanclerz;
  4. dziekani i dyrektorzy instytutów;
  5. przedstawiciel założyciela;
  6. inne osoby zatrudnione w uczelni, w tym przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora i przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  7. przedstawiciele studentów, rekomendowani przez organ samorządu studenckiego w liczbie przewidzianej ustawą.
 3. Rektor może zapraszać na posiedzenia senatu, z głosem doradczym, także inne osoby.

§ 15

 1. Kadencja senatu trwa cztery lata rozpoczyna się 1 września roku, w którym senat został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 2. Tryb wyboru do Senatu przedstawicieli studentów  oraz czas trwania ich członkostwa w senacie określa regulamin samorządu studenckiego.
 3. Mandat członka senatu wygasa w przypadku:
  1. zrzeczenia się mandatu lub odwołania z funkcji pełnionej w uczelni;
  2. śmierci;
  3. rozwiązania stosunku pracy z uczelnią;
  4. a w przypadku studentów – ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

§ 16

 1. Do zadań senatu należy:
  1. uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian;
  2. uchwalanie strategii uczelni;
  3. uchwalanie regulaminu studiów;
  4. wybór i odwoływanie rektora;
  5. opiniowanie kandydatów na pozostałe stanowiska wchodzące w skład kierownictwa uczelni;
  6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni;
  7. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;
  8. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
  9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
  10. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
  11. wybór członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
  12. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
  13. wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
  14. wyrażanie opinii w sprawie porozumień z innymi uczelniami;
  15. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów.

§ 17

 1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w semestrze.
 3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek założyciela lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 aktualnej liczby członków senatu.
 4. Zaproszenia do udziału w obradach senatu są wysyłane co najmniej siedem dni przed datą obrad.
 5. Obrady senatu są protokołowane.

§ 18

 1. Senat uchwala regulamin swoich obrad i pracuje na podstawie rocznego planu pracy.
 2. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład i zakres działania.
 3. Głosowanie w czasie obrad senatu jest jawne, chyba że senat ustali inaczej.
 4. Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy liczby członków. Uchwały zapadają zwykłą większością  głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. Uchwały senatu są wiążące dla wszystkich organów uczelni i członków wspólnoty uczelni.
 6. W przypadku podjęcia przez senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi, statutem lub naruszającej ważny interes uczelni, rektor, w porozumieniu z założycielem, odmawia jej realizacji.

§ 19

 1. Członków rady wydziału/instytutu powołuje i odwołuje rektor.
 2. Radzie przewodniczą dziekani wydziału/dyrektorzy instytutów.
 3. W skład rady wydziału/instytutu wchodzą:
  1. dziekani/dyrektorzy instytutów;
  2. prodziekani/zastępcy dyrektorów;
  3. nauczyciele akademiccy, w tym przedstawiciele nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni i adiunkta;
  4. przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
  5. przedstawiciele studentów w liczbie przewidzianej prawem oraz inne osoby powołane na wniosek dziekanów lub dyrektorów instytutów.
 4. Do kompetencji rady wydziału/instytutu należy:
  1. ustalanie kierunków działalności wydziału/instytutu;
  2. dokonywanie semestralnej oceny przebiegu procesu dydaktycznego;
  3. zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
  4. zatwierdzanie programów seminariów dyplomowych;
  5. zatwierdzanie nauczycieli akademickich prowadzących prace dyplomowe;
  6. wyznaczanie składu dyplomowych komisji egzaminacyjnych;
  7. wyznaczanie recenzentów prac dyplomowych.
 5. Posiedzenia rady wydziału/instytutu zwołuje dziekan/dyrektor instytutu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie rady może zwoływać w każdym terminie rektor.
 6. Uchwały rady wydziału/instytutu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków.
 7. Uchwały rady wydziału/instytutu są wiążące dla pracowników i studentów.
 8. Rektor uchyla uchwałę rady wydziału/instytutu sprzeczną z ustawą, statutem lub naruszającą ważny interes Uczelni.

§ 20

 1. Kadencja rady wydziału/instytutu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września roku, w którym wydział/instytut został powołany, a kończy 31 sierpnia w roku w którym upływa kadencja.
 2. Członkostwo w radzie wydziału/instytutu wygasa w przypadku: odwołania z pełnionej funkcji w uczelni, śmierci członka, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku studentów – ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Rozdział 4
PRACOWNICY UCZELNI

§ 21

 1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. Nauczyciele akademiccy jako pracownicy dydaktyczni – powinni posiadać kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć i mogą być zatrudniani są na stanowiskach:
  1. profesora;
  2. profesora uczelni;
  3. adiunkta;
  4. asystenta;
  5. lektora lub instruktora.
 3. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich określa ustawa.
 4. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym nadawanym przez rektora.

§ 22

 1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni następuje na podstawie umowy o pracę. Uczelnia może także zawierać z pracownikami umowy cywilnoprawne.
 2. W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
 3. Warunki wynagradzania określa się w regulaminie pracy i wynagradzania nadawanym przez rektora.
 4. Umowy o których mowa w pkt. 1 zarówno z nauczycielami akademickimi jak
  i pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi zawiera i rozwiązuje rektor.

§ 23

 1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.
 2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:
  • do 360 godzin dydaktycznych dla pracownika dydaktycznego;
  • do 540 godzin dydaktycznych dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora.
 3. Szczegółowy zakres i wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego ustala rektor.

§ 24

 1. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy, który powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnienie na umowę o pracę mogą otrzymać także na zasadach określonych w ustawie płatne urlopy naukowe i płatne urlopy dla poratowania zdrowia.
 3. Decyzję o udzielaniu urlopów pracownikom uczelni udziela rektor.
 4. Procedurę udzielania urlopów reguluje regulamin pracy i wynagradzania nadawany przez rektora.

§ 25

 1. Nauczyciele akademiccy co cztery lata podlegają ocenie okresowej w zakresie należytego wykonywania obowiązków.
 2. Oceny dokonuje powołana przez rektora komisja do spraw oceny kadry.
 3. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich brane są pod uwagę:
  1. jakość i aktualność przekazywanych treści nauczania;
  2. rzetelność w realizowaniu obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych;
  3. działalność naukowo-badawcza;
  4. zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni;
  5. przestrzeganie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 4. Dokonując oceny komisja bierze pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego, wyniki hospitacji i opinie studentów.
 5. Ocena dokonywana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 6. Od dokonanej oceny nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania oceny.
 7. Uzyskanie przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych może stanowić podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy.
 8. Szczegółowe kryteria oceny okresowej, jej tryb i zasady dokonywania oceny określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu i samorządu studenckiego.

§ 26

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom lub godności zawodu nauczycielskiego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
 2. Karę upomnienia za przewinienia mniejszej wagi nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego.
 3. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje rektor, spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. W postępowaniu dyscyplinarnym orzeka trzyosobowa uczelniana komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich.
 5. Dwóch członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich w tym przewodniczącego, wybiera senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na członków komisji z grona nauczycieli akademickich mogą zgłaszać członkowie senatu.
 6. Rada studentów samorządu studenckiego wybiera studenta, który wchodzi w skład komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 7. Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Rozdział 5
STUDIA, STUDENCI, ABSOLWENCI

§ 27

 1. Przyjęcie na studia następuje poprzez rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się lub przeniesienie z innej uczelni.
 2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określa się corocznie w uchwale senatu podając decyzje w tych sprawach do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki w  którym ma się odbywać rekrutacja.
 3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje rektor.
 4. Nauka w uczelni jest odpłatna. Przed rozpoczęciem rekrutacji rektor – po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego – ustala wysokość opłat pobieranych od studentów.
 5. Uczelnia zawiera ze studentem pisemną umowę w której określa się zobowiązania obu stron umowy.

§  28

 1. Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie o następującej treści:
  Ślubuję uroczyście przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu studiów. Ślubuję, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz szkoły i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta”.
 2. Student jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni, a w szczególności do:
  1. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów;
  2. składania egzaminów, odbywania ćwiczeń i praktyk zawodowych i spełniania innych wymagań przewidzianych w programie studiów.
 3. Szczegółowe prawa i obowiązki studentów określono w ustawie i regulaminie studiów.

§  29

 1. Studia w uczelni prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne zgodnie z programami kształcenia ustalonym przez senat.
 2. Organizację i tok studiów, zasady rozliczania efektów kształcenia, dyplomowania, możliwości uzyskiwania urlopu od zajęć dydaktycznych skreślania z listy studentów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta, a także zasady studiowania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych określa uzgodniony z samorządem studenckim regulamin studiów uchwalony przez Senat, co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§  30

 1. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu ich ukończenia jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano określoną w ustawie liczbę punktów ECTS oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.
 2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 3. W terminie 30 dni od daty ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 4. Wzór dyplomu ukończenia studiów zatwierdza senat.

§  31

 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków budżetu państwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
 2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala regulamin świadczeń materialnych dla studentów, szczegółowe kryteria i tryb ich przyznawania oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta.

§  32

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta ponosi on odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną.
 2. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich uczelni.
 3. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają: komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów składającą się z trzech członków: przewodniczącego, którym jest nauczyciel akademicki oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.
 4. Członków komisji spośród nauczycieli akademickich wybiera senat w głosowaniu jawnym, a przedstawiciela studentów powołuje organ samorządu studenckiego.
 5. Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz postępowania przed komisją dyscyplinarną oraz rodzaje kar dyscyplinarnych określono w ustawie.

§  33

 1. Studenci studiów prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki, który działa przez swoje organy, w tym przewodniczącego i organ uchwałodawczy na zasadach określonych w ustawie. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
 2. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
 3. Organ uchwałodawczy  samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację, sposób działania samorządu oraz sposób powoływania do organów uczelni, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.

§ 34

 1. Studenci mają prawo na zasadach określonych w ustawie zrzeszania się w uczelnianych organizacyjnych studenckich.
 2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora.
 3. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich prowadzi rektor.

§ 35

 1. Absolwenci uczelni mogą tworzyć stowarzyszenia i kluby absolwentów.
 2. Stowarzyszenia i kluby podtrzymują więzi koleżeńskie między absolwentami, w miarę możliwości pomagają im w sprawach bytowych, zwłaszcza zatrudnianiu oraz wspierają rozwój uczelni, pomagając jej w realizacji celów statutowych i promując ją. Stowarzyszenia i kluby mogą także organizować we współpracy z uczelnią zjazdy absolwentów.
 3. Uczelnia może wspierać działalność stowarzyszeń i klubów absolwentów.

Rozdział 6
MIENIE, ŚRODKI FINANSOWE UCZELNI

§ 36

 1. Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
 2. Podstawą gospodarki finansowej uczelni jest roczny plan rzeczowo-finansowy opracowywany przez kanclerza i zatwierdzany przez rektora po zasięgnięciu opinii założyciela.
 3. Uczelnia posiada fundusze: stypendialny i wsparcia osób niepełnosprawnych przekazywane przez budżet państwa.
 4. Zysk netto uczelni przeznacza się na jej cele statutowe.

§ 37

 1. Środki finansowe uczelni mogą pochodzić z:
  1. opłat wnoszonych przez studentów i uczestników innych form kształcenia;
  2. środków z  budżetu państwa, Unii Europejskiej, fundacji, sponsorów krajowych i zagranicznych oraz z innych źródeł;
  3. z działalności gospodarczej.
 2. Działalność statutową uczelni może wspierać Fundacja Nowe Horyzonty na zasadach określonych w Porozumieniu o współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

 

§ 38

 1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej.
 2. Decyzję o zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej rozpoczęciu
  i likwidacji podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii założyciela.
 3. Dochody pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową uczelni.

Rozdział 7
UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE UCZELNI

§ 39

 1. Teren uczelni określa rektor.
 2. Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni odpowiada rektor.

§ 40

 1. Pracownicy uczelni i studenci mają prawo za zgodą rektora organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem.
 3. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela.
 4. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za ich przebieg zapewniając możliwość studiowania i pracy osobom nie biorącym w nich udziału.
 5. Organizatorzy i wybrany przewodniczący zgromadzenia mają prawo zażądać od osoby naruszającej rażąco przepisy prawa lub zachowującej się w sposób powszechnie uznany za obraźliwy, aby opuściła miejsce zgromadzenia.
 6. Rektor albo jego przedstawiciel mogą rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem prawa, zwłaszcza jeśli jego uczestnicy naruszają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisy przeciwpożarowe.
 7. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia, jego uczestnicy są obowiązani bez uzasadnionej zwłoki opuścić miejsce zgromadzenia.

Rozdział 8
LIKWIDACJA UCZELNI

§ 41

 1. Założyciel może zlikwidować uczelnię po uzyskaniu zgody wydanej przez ministra oraz po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów w innych uczelniach w przypadku:
  1. braku środków finansowych umożliwiających kontynuowanie działalności uczelni;
  2. braku możliwości zatrudnienia odpowiedniej liczby kwalifikowanych nauczycieli akademickich, niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych;
  3. braku kandydatów na studia.
 2. Minister o którym mowa w pkt. 1 może także nakazać założycielowi likwidację uczelni w przypadkach określonych w ustawie.
 3. Likwidację prowadzi założyciel i powiadamia ministra o postawieniu uczelni w stan likwidacji, a następnie o jej zakończeniu.
 4. Z dniem postawienia uczelni w stan likwidacji nie prowadzi ona przyjęć na żaden z rodzajów studiów, kształcenie studentów jest kontynuowane nie dłużej niż do końca roku akademickiego, a stosunek pracy nauczycieli akademickich wygasa z końcem roku akademickiego – w którym postawiono uczelnię w stan likwidacji.
 5. W okresie likwidacji kompetencje organów uczelni, przejmuje założyciel, a szkoła używa nazwy „Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka” – w likwidacji”. Nie dotyczy to wydawanych w tym czasie dyplomów.
 6. Koszty likwidacji uczelni są pokrywane z jej majątku, z pierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli.
 7. Majątek uczelni pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, przechodzi na własność założyciela.
 8. Z dniem wykreślenia z ewidencji uczelnia traci osobowość prawną.

Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

W przypadku utraty osobowości prawnej założyciela, o którym mowa w § 4 niniejszego statutu, założycielem staje się spółka Bobrowiecka 9 Sp. z o.o. - nr KRS: 0000843927, REGON: 386209979, NIP: 5213898269, z siedzibą 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9.

§ 43

 1. Uczelnia posługuje się okrągłą dużą i małą pieczęcią z godłem państwowym i napisem: „Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka” oraz pieczęcią podłużną z napisem: „Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka” z adresem.
 2. Uczelnia posiada godło, którego wzór stanowi załącznik do statutu.
 3. Uczelnia posiada sztandar, którego wzór stanowi załącznik do statutu.

§ 44

 1. Traci moc statut uczelni z dnia 29 stycznia 2015 r.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem nadania przez założyciela – Fundację Nowe Horyzonty.
 3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa lub niniejszym statucie i wewnętrznych aktach uczelni zastosowanie mają utrwalone tradycją zwyczaje akademickie.
Warszawa, dnia 04 czerwca 2020 r.
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony