Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w urzędach, przedsiębiorstwach i ochronie zdrowia


Studia realizowane są we współpracy z On-Line Education ( akademicki program edukacyjny „Akademia Suse Linux ATP” SUSE Polska) oraz z Linux Professional Institut.

W ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w urzędach, przedsiębiorstwach i ochronie zdrowia"  studenci uczestniczą w trzech autoryzowanych  kursach SLES oraz przystępują do egzamin na CLA (Certified Linux Administrator). Tytuł ten jest honorowany  na całym świecie, a specjaliści z tym tytułem są poszukiwani przez pracodawców.

Odbiorcy studiów

Studia podyplomowe skierowane są do osób mających zarządzać sieciami komputerowymi oraz serwerowymi systemami sieciowymi w szkołach, urzędach, czy też małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na względy bezpieczeństwa w sieci oraz konfigurację usług sieciowych w linuksowych systemach sieciowych.

Studia te polecamy też nauczycielom  szkół zawodowych  prowadzącym zajęcia w kwalifikacjach E12 i E13 technika informatyka oraz technika teleinformatyka.

Cele studiów

Zasadniczym celem studiów  jest nabycie  wiedzy, umiejętności i kompetencji z: projektowania i wdrażania efektywnych sieci komputerowych, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi Linux, zarządzania usługami sieciowymi, zarządzania stacjami  roboczymi (MS Windows i Linux) oraz wielodostępnymi  urządzeniami peryferyjnymi w sieci komputerowej, bezpieczeństwa i dostępności danych w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu oraz usług chmurowych, norm i zagadnień prawnych ICT.

Ponadto celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:  

 • pracy na stanowiskach: administrator sieci komputerowych, specjalista serwerów systemów linuksowych, serwisant usług i urządzeń sieci komputerowych, administrator szkolnych sieci i pracowni komputerowych,
 • prowadzenia  zajęć w szkole i na kursach kwalifikacyjnych na przedmiotach i modułach obejmujących kwalifikacje E.12 i E.13 według obowiązującej podstawy programowej.
 •  przygotowanie do egzaminu CLA-PL, w skład którego wchodzi egzamin praktyczny CLA-PL oraz egzamin teoretyczny 50-720 CLA11.

Zakładane zasadnicze efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:

 • znajomość  projektowania i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi z dostępem do Internetu i usług chmurowych,
 • znajomość sieciowych rozwiązań  informatycznych odpowiedzialnych za gromadzenie i przesyłanie danych i zagadnień ich niezawodności, wydajności oraz bezpieczeństwa.
 • zaawansowana znajomość działania linuksowego systemu operacyjnego i jego usług sieciowych.
 • znajomość technologii komunikacji na odległość, cech i elementów technologii internetowych oraz działania urządzeń mobilnych.
 • pogłębiona wiedza w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w  tym sieci bezprzewodowych, oraz konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych.
 • znajomość podstaw współczesnej kryptografii i technik bezpieczeństwa komputerowego, metod zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • znajomość metod i zasad diagnostyki, kontroli, serwisowania urządzeń i oprogramowania w lokalnych sieciach komputerowych opartych o serwery linuksowe.
 • znajomość zasad prawnej ochrony własności przemysłowej i patentowej, zasad szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych), zasad poszanowania praw autorskich w realizacja prac twórczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy w sieci komputerowej.

W zakresie umiejętności:

 • posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań administratora sieci komputerowej danej organizacji.
 • projektowanie - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - lokalnej sieci komputerowej dla organizacji, z podłączeniem do Internetu i zewnętrznych usług chmurowych,
 • dobieranie, zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznych usług sieciowych serwerów linuksowych. 
 • posługiwanie się poleceniami serwerowego systemu operacyjnego Linux,
 • instalowanie, konfiguracja, optymalizacja i aktualizacja serwerowego systemu operacyjnego Linux i jego usług sieciowych oraz oprogramowania użytkowego.
 • zarządzanie użytkownikami, grupami, tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieciowym systemie operacyjnym Linux, zabezpieczeń  sieci komputerowej lub systemu informacyjnego przed niepowołanym dostępem, zamierzonymi lub niezamierzonymi, niezgodnymi z instrukcją działaniami użytkowników i awariami.

Certyfikaty

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz trzy międzynarodowe certyfikaty:

 • 3115 SLE11 Fundamentals
 • 3116 SLE11 Administration
 • 3117 SLES11 Advanced Administration,

a po zdaniu egzaminów: CLA-PL  oraz CLA (Certified Linux Administrator).

Wykładowcy

Wykładowcy to praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, eksperci w zakresie planowania, organizacji i wdrażanie systemów i usług sieci komputerowych, w szczególności systemów linuksowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego  oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni specjalizująca się w problematyce sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób hybrydowy: wykład stacjonarny,  laboratorium, KNO (e-learning). Wykłady z pokazami praktycznymi i dyskusją przypadków, laboratorium; praktyczne zadania wykonywane w zespołach; KNO: quizy i symulacje,  ćwiczenia na maszynach wirtualnych on-line, wideokonferencje (webinaria). Do dyspozycji jest platforma e-learningowa, laboratorium z zestawem maszyn wirtualnych, wirtualne laboratorium z platformą e-learningu asynchronicznego i synchronicznego.

Studenci wykonują projekt – praktyczną pracę końcową.

Treści realizowane w trakcie studiów:

I. Projektowanie i wdrożenie efektywnych sieci komputerowych.

 • Projektowanie sieci komputerowych LAN - technologie sieci, architektura, standardy, protokoły.
 • Ergonomia i BHP, energooszczędność, certyfikacja CE.
 • Zasady planowania, wykonywania i wdrożenia przedsięwzięć sieci komputerowych.
 • Dobór, konfigurowanie urządzeń sieciowych. Projekt praktyczny.
 II. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Linux.
 • Usługi serwerów linuksowych: kursy autoryzowane SUSE 3115  (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) – Podstawy systemów linuksowych, w oparciu o rozwiązania SLE 11 SP 2,
 • 3116 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) – Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 11 SP2,
 • 3117 (SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration) – Administracja usługami serwerów linuksowych, w oparciu o SLES 11 SP 2.
 • Konfigurowanie i optymalizacja dla różnych zastosowań.

III. Zaawansowane zarządzanie usługami sieciowymi

 • Przygotowanie komputerów (stacje robocze Linux, Windows, MacOS)  do pracy w sieci z serwerem linuksowym.
 • Przygotowanie urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery) do pracy w sieci z serwerem linuksowym.

IV. Stacje robocze i wielodostępne urządzenia peryferyjne w sieci komputerowej.

V.Bezpieczeństwo i dostępność danych w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu i usług chmurowych.

 • Analiza zagrożeń dla danych oraz dla użytkowników.
 • Sposoby ochrony danych. Zapewnienie dostępności danych dla uprawnionych podmiotów. Polityka bezpieczeństwa organizacji.
 • Ochrona prywatności w sieci (stalking, trolling itp.)

 VI. Zagadnienia prawne.

 • Prawo a korzystanie z zasobów sieci komputerowej (lokalnej, ekstranetu, Internetu).
 • Przepisy prawne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Prawo autorskie, a prawo dozwolonego użytku edukacyjnego : Copyright, Common Creative, domena publiczna, różne typy licencji
 • Ochrona danych osobowych – obowiązki i sposoby realizacji.
 • Świadomy użytkownik usług Internetu  - prawa osobiste w sieci.

VII. Praca końcowa

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Jednodniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty. Studia obejmują: wykład stacjonarny: 48 godzin, laboratorium: 144& godzin, KNO (e-learning): 108 godzin.

W ramach studiów studenci podchodzą do egzaminu międzynarodowego CLA (Certified Linux Administrator) oraz CLA-PL. Dodatkowo studenci mają możliwość zdawania egzaminów LPIC-1 oraz CLP (Certified Linux Professional)

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłaty za studia

 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.400 PLN
  - przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%,
  - w dwóch równych ratach po 2.200 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785

Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Rekrutacji
Budynek "A", pok. A-105 (I piętro)

Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe

* - pola wymagane
Dane Kandydata:
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony