Regulamin studiów podyplomowych

WUMed | Regulamin studiów podyplomowych
R E G U L A M I N 1 
S T U D I Ó W  P O D Y P L O M O W Y C H

WARSZAWSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ
im. Tadeusza Koźluka

SPIS TREŚCI
 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ORGANIZACJA STUDIÓW
 3. ZASADY REKRUTACJI I ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
 5. ZAJĘCIA, EGZAMINY
 6. SKALA OCEN, SYSTEM PUNKTÓW ECTS
 7. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY, WZNOWIENIE STUDIÓW
 8. PRACA KOŃCOWA, EGZAMIN KOŃCOWY
 9. UKOŃCZENIE STUDIÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), zwana dalej Ustawą.
 2. Statut Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka, zwana dalej "Uczelnią" prowadzi studia podyplomowe, zwane dalej "Studiami".

§2

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych

§3

Studia mogą być prowadzone przy współudziale innych uczelni, Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych, oświatowych, artystycznych, gospodarczych i samorządowych.

§4

Regulamin Studiów Podyplomowych, zwany dalej "Regulaminem", określa prawa i obowiązki Słuchaczy, związane z tokiem studiów podyplomowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

§5

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i jest dzielony na 2 semestry.
 2. Studia trwają co najmniej dwa semestry i mogą się rozpoczynać w pierwszym lub w drugim semestrze roku akademickiego. Studia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§6

 1. Zakres tematyczny studiów na poszczególnych kierunkach określają plany studiów i programy kształcenia.
 2. Plany studiów i programy kształcenia są publikowane na stronie internetowej Uczelni (www.wumed.edu.pl).
 3. Rozkłady zajęć są podawane do wiadomości Słuchaczy i prowadzących zajęcia, w tym przy wykorzystaniu internetu, nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem semestru.

ZASADY REKRUTACJI I ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA

§7

 1. Przyjęcie na Studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie kompletu dokumentów Kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określanymi na daną edycję Studiów. Komplet dokumentów składanych przez Kandydata obejmuje:
  a) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis;
  b) kopię dowodu osobistego, poświadczoną przez osobę przyjmującą dokumenty;
  c) fotografie (jak do dowodu osobistego);
  d) dowód opłaty czesnego i opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na Studia;
  e) pisemny Kontrakt (Umowę) między Uczelnią a Kandydatem.
 2. Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna.

§8

 1. Nauka na Studiach jest odpłatna. Wysokość czesnego w poszczególnych semestrach jest proporcjonalna do liczby godzin zajęć przypadających zgodnie z planem studiów na dany semestr.
 2. Opłata czesnego i opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia są wnoszone w wysokościach i terminach określonych w Kontrakcie (Umowie) Uczelnia – Kandydat.
 3. Niedokonanie opłaty czesnego w terminie określonym w Kontrakcie może skutkować skreśleniem z listy Słuchaczy
 4. Wniesiona opłata z tytułu czesnego i opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia są zwracane w całości w przypadku, gdy studia nie zostaną rozpoczęte.
 5. Po rozpoczęciu studiów opłata z tytułu czesnego może zostać zwrócona Słuchaczowi w części proporcjonalnej do niewykorzystanej liczby godzin zajęć dydaktycznych tylko wtedy, jeśli nastąpiło to z powodów zdrowotnych, przypadków losowych lub innych ważnych przyczyn udokumentowanych wiarygodnym dokumentem urzędowym. W innych przypadkach opłata nie podlega zwrotowi. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.  

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§9

 1. Słuchacz ma prawo do :
  a) korzystania z bibliotek i czytelni Uczelni;
  b) konsultacji z prowadzącymi zajęcia;
  c) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego;
  d) pisemnego odwoływania się w terminie 14 dni od decyzji przełożonych, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektora.
 2. Prawa Słuchacza wygasają z dniem ukończenia studiów, rozwiązania lub zakończenia Kontraktu (Umowy) z Uczelnią lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy Słuchaczy.

§10


Słuchacz zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności:
a) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów;
b) uzyskiwania w terminie zaliczeń i zdawania egzaminów;
c) wnoszenia w terminie opłat; 
d) pisemnego powiadamiania kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o zmianie danych osobowych w ciągu 7 dni od ich zmiany. Odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z braku takiego powiadomienia ponosi Słuchacz.

ZAJĘCIA, EGZAMINY

§11

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a w przypadku nieobecności o dalszym postępowaniu decyduje wykładowca, biorąc pod uwagę charakter zajęć.
 2. Każdy moduł kształcenia kończy się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny w formie pisemnej lub ustnej. Wykładowca informuje Słuchaczy na początku semestru o obowiązującym sposobie zaliczenia danego modułu.
 3. Słuchacz ma prawo do zapoznania się z głównymi zagadnieniami służącymi przygotowaniu się do zaliczenia lub egzaminu, które powinny być przekazane przez wykładowcę nie później niż 14 dni przed terminem zaliczenia lub egzaminu.

§12

 1. Słuchacz ma obowiązek złożyć egzamin w terminie określonym przez kierownika studiów podyplomowych lub uzgodnionym z wykładowcą.
 2. Terminy, o których mowa w pkt. 1 podawane do wiadomości Słuchaczy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zaliczenia powinny się odbyć nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej, a ich terminy i zasady określają na pierwszych zajęciach wykładowcy odpowiedzialni za poszczególne moduły kształcenia.

§13

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu lub zaliczenia Słuchacz ma obowiązek wręczyć wykładowcy indeks i kartę okresowych osiągnięć Słuchacza.
 2. Kartę i indeks Słuchacz przekazuje do sekretariatu studiów podyplomowych niezwłocznie po uzyskaniu ostatniego zaliczenia lub zdaniu ostatniego egzaminu.
 3. Wyniki egzaminu lub zaliczenia są podawane Słuchaczom do wiadomości osobiście przez wykładowcę prowadzącego egzamin (zaliczenie), na wyznaczonych tablicach ogłoszeń lub na stronie internetowej uczelni (podanie tylko numeru albumu Słuchacza i oceny).
 4. Jeśli Słuchacz z powodu udokumentowanych przyczyn losowych (np. choroba) nie mógł złożyć egzaminów w wyznaczonym terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na ich składanie w terminie późniejszym.
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, Słuchacz składa egzamin (zaliczenie) w sesji egzaminacyjnej poprawkowej.

§14

 1. Na prośbę Słuchacza wykładowca ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę, wskazując na ewentualne błędy popełnione przez Słuchacza.
 2. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do trybu bądź formy egzaminu zakończonego oceną niedostateczną lub braku obiektywizmu egzaminatora, kierownik studiów podyplomowych może z własnej inicjatywy lub na wniosek Słuchacza zarządzić egzamin komisyjny.
 3. Egzamin komisyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, a po jego przeprowadzeniu sporządzany jest protokół.
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: kierownik studiów podyplomowych (lub osoba przez niego upoważniona), jako przewodniczący oraz jeden lub dwóch specjalistów z zakresu modułu kształcenia objętego egzaminem. W komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć w charakterze obserwatora osoba wskazana przez Słuchacza składającego egzamin komisyjny.

SKALA OCEN, SYSTEM PUNKTÓW ECTS

§15

 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  a) bardzo dobry   5,0
  b) dobry plus   4,5
  c) dobry   4,0
  d) dostateczny plus   3,5
  e) dostateczny   3,0
  f) niedostateczny   2,0
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania ocen ustala właściwy wykładowca.

§16

 1. Każdemu modułowi kształcenia przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System).
 2. Liczba punktów ECTS uwidoczniona jest w: planie studiów, programie kształcenia, sylabusie, karcie okresowych osiągnięć Słuchacza, indeksie i suplemencie do świadectwa.
 3. Słuchacz uzyskuje punkty ECTS za dany moduł kształcenia po jego zaliczeniu na ocenę pozytywną.
 4. Punkty ECTS przyznaje się za:
  a) zaliczenie każdego modułu kształcenia, przewidzianego w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny;
  b) przygotowanie i złożenie pracy końcowej lub przygotowanie do egzaminu końcowego, zgodnie z programem kształcenia.
 5. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru wynosi 30, a do ukończenia studiów podyplomowych 60.
 6. Przy zaliczaniu Słuchaczowi punktów ECTS zrealizowanych poza Uczelnią obowiązują następujące zasady:
  a) decyzję o przeniesieniu punktów ECTS uzyskanych poza Uczelnią podejmuje, na wniosek Słuchacza, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia podyplomowe; 
  b) podejmując decyzję o przeniesieniu punktów ECTS, kierownik jednostki wymienionej w pkt. a uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza Uczelnią;
  c) warunkiem przeniesienia punktów ECTS uzyskanych w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza Uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych modułom określonym w planie studiów i programie kształcenia studiów podyplomowych, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.

SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY, WZNOWIENIE STUDIÓW

§17

 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla Słuchacza z listy Słuchaczy w przypadku:
  a) niepodjęcia studiów;
  b) rezygnacji ze studiów;
  c) niezłożenia w terminie pracy końcowej lub egzaminu końcowego;
  d) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić Słuchacza z listy Słuchaczy w przypadku:
  a) stwierdzenia braku postępów w nauce;
  b) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;
  c) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Skreślenie z listy Słuchaczy nie zwalnia Słuchacza z uregulowania wcześniej powstałych zobowiązań wobec Uczelni.

§18

 1. Niepodjęcie studiów w terminie występuje wówczas, gdy w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów Słuchacz nie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i nie powiadamia Uczelni o powodach swej nieobecności.
 2. Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie pisemnego wniosku o skreślenie z listy Słuchaczy.
 3. Brak postępów w nauce występuje wówczas, gdy Słuchacz nie uczestniczy bez usprawiedliwienia w większości obowiązkowych zajęć dydaktycznych, co negatywie wpływa na wyniki sesji egzaminacyjnej.

§19

 1. Na listę Słuchaczy kolejnego semestru wpisywani są Słuchacze, którzy złożyli wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie zaliczenia z semestru poprzedniego oraz zdobyli przewidzianą w planie studiów liczbę punktów ECTS.
 2. Wpis warunkowy na kolejny semestr mogą uzyskać Słuchacze, którzy uzyskali zgodę kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na złożenie egzaminów lub uzyskanie zaliczeń po terminie sesji poprawkowej. Zgoda może dotyczyć najwyżej trzech modułów kształcenia, a łączna liczba punktów ECTS przypisana tym modułom nie może przekraczać 1 Decyzja w tej sprawie musi zapaść nie później niż 14 dni po zakończeniu sesji poprawkowej. Warunek powinien zostać spełniony nie później niż do rozpoczęcia kolejnej sesji egzaminacyjnej.
 3. W przypadku nie spełnienia warunku opisanego w pkt. 2 kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o skreśleniu Słuchacza z listy Słuchaczy.

§20

 1. Słuchacz, który został skreślony z listy Słuchaczy, może złożyć do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wniosek o wznowienie studiów.
 2. Przy wznawianiu studiów stosuje się zasady przeniesienia punktów ECTS opisane w §1
 3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, podejmując decyzję o wznowieniu studiów, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez Słuchacza zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia oraz terminy i wysokość opłat.
   

PRACA KOŃCOWA. EGZAMIN KOŃCOWY

§21

 1. W zależności od ustaleń zawartych w planie studiów, Słuchacz wykonuje pracę końcową i składa egzamin końcowy lub tylko składa egzamin końcowy.
 2. Warunkiem dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego jest:
  a) uzyskanie zaliczenia wszystkich modułów kształcenia, zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;
  b) uzyskanie od promotora i recenzenta pracy końcowej oceny co najmniej dostatecznej.
 3. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
 4. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen określoną w §15 ust. 1.
 5. Na wniosek Słuchacza lub promotora kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia otwartego egzaminu końcowego. Tryb przeprowadzania takiego egzaminu określany jest w zarządzeniu rektora.

§22

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu końcowego w ustalonym terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza drugi termin egzaminu.
 2. W przypadku niezdania egzaminu końcowego w drugim terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Słuchaczy.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

§23

 1. Uczelnia ma obowiązek wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego w odpowiednich przepisach.
 2. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
  a) uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 60 punktów ECTS;
  b) uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów określonych w programie studiów;
  c) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej i/lub zdanie egzaminu końcowego;
  d) uregulowanie wszystkich opłat.
 3. Podstawą obliczenia wyniku studiów (wpisywanego na świadectwie) są:
  a) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 
  b) ocena z pracy końcowej; 
  c) ocena z egzaminu końcowego.
 4. Wynik studiów podyplomowych oblicza się według następujących wzorów:
  a) w przypadku gdy do ukończenia studiów wymagana jest praca końcowa i zdanie egzaminu końcowego: - 0,5 średniej arytmetycznej której mowa w pkt.3, ppkt. a), oraz po 0,25 ocen wymienionych w pkt. 3, ppkt. b) i c). 
  b) w przypadku gdy do ukończenia studiów wymagane jest tylko zdanie egzaminu końcowego: - 0,7 średniej arytmetycznej której mowa w pkt.3, ppkt. a), oraz 0,3 oceny wymienionej w pkt. 3, ppkt. c).
 5. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się wynik studiów, obliczony według wzorów określonych w pkt. 4, stosując następujące zasady:
  a) powyżej 4,50 - bardzo dobry;
  b) od 3,51 do 4,50 - dobry;
  c) do 3,50 - dostateczny (3,0).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

 1. Uczelnia nie prowadzi studiów podyplomowych:
  a) według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia;
  b) w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych;
  c) w językach obcych.
 2. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w Ustawie.
 3. Uczelnia zapewnia możliwość studiowania Słuchaczom niepełnosprawnym w miarę posiadanych możliwości.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 


1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 14/2011 z dnia 202011r.
2 Studia wyższe to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.
3 Słuchaczem zostaje osoba, która:
  - zaakceptowała i podpisała Kontrakt (Umowę) Uczelnia - Kandydat;
  - uiściła opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia i pierwszą ratę czesnego;
  - otrzymała decyzję administracyjną o przyjęciu na studia podyplomowe.

 

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Rekrutacji
Budynek "A", pok. A-105 (I piętro)

Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe

* - pola wymagane
Dane Kandydata:
Kierunek: *

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Akceptuję Politykę Prywatności. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Jestem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem moich danych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 9. *
Wyślij kopię wiadomości na podany adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach drogą mailową.
Akceptuję wszystkie powyższe.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony